Shërbimet

Si mund t'ju ndihmojmë?

Ju falënderojmë që keni zgjedhur zyrën tonë të avokatisë për të marrë këshillë dhe ndihmë ligjore. Ne jemi të angazhuar për t’u marrë me çështjet tuaja juridike dhe për t’ju ofruar mbështetjen më të mirë në çdo hap të procesit.

Çështjet ligjore mund të jenë komplekse dhe të ndërlikuara, ndaj jemi këtu për t’ju ndihmuar në kuptimin e tyre dhe në gjetjen e zgjidhjeve të drejta për nevojat tuaja individuale. Avokatët tanë të kualifikuar dhe kanë njohuri të thella në fusha të ndryshme ligjore dhe janë gati të ndajnë ekspertizën e tyre me ju.

Kemi përkushtim për të dëgjuar me kujdes çështjen tuaj, për të marrë informacionin e nevojshëm dhe për të ofruar këshilla dhe zgjidhje ligjore të qëndrueshme. Respektojmë konfidencialitetin tuaj dhe kemi angazhim për të mbrojtur të drejtat dhe interesat tuaja.

Nëse keni nevojë për një zyrë avokatie profesionale që ju ofron mbështetje të plotë juridike, kontaktoni Zyren Ligjore Gjelaj.

Tel. +355 (0)69 20 26 241

── Zyra Ligjore ''Gjelaj'' ──

01.

E Drejta Civile

Ne si zyrë avokatie, mund të ofrojmë ndihmë të specializuar në çështjet e të drejtës civile. në mund të jemi një burim mbështetës dhe të krijojmë strategji ligjore për të përmbushur qëllimet tuaja në këto lloj çështjesh. Disa shembuj të fushave të së drejtës civile ku mund të ofrojmë ndihmë përfshijnë:

Ne ju ndihmojmë në përgatitjen, vlerësimin dhe negocimin e kontratave të ndryshme. Mund të ndihmojmë në përgatitjen e kontratave të shitjes, të blerjes, të marrëveshjeve të partneritetit, kontratave të punës, dhe më shumë. Gjithashtu, nëse keni çështje lidhur me shkeljen e një kontrate, ne mund të përfaqësojmë interesat tuaja dhe të përdorim mjetet ligjore për t’u mbrojtur.

Nëse keni probleme me pronën tuaj, si titujt e prones, ankesat për pronën, shkeljet e pronësisë, ose mosmarrëveshjet me pronarët e tjerë, ne mund të ju ndihmojmë. Do të konsultojmë rreth të drejtave tuaja, procedurave ligjore dhe mundësive të kompromisit për të zgjidhur çështjen tuaj me efikasitet dhe drejtësi.

Në rast se keni pësuar dëme fizike ose  dëmtuar si pasoje e sjelljes së gabuar të një personi tjetër ose te nje subjekti privat apo publik, ne mund të ju ndihmojmë të kërkoni demshperblim. Do të vlerësojmë rrethanat dhe dëmin tuaj, dhe do të përfaqësojmë interesat tuaja përpara gjykatës ose nëpërmjet negociatave për të siguruar demshperblimin e merituar.

Kur një person vdes, ne mund të ju ndihmojmë në të gjitha aspektet e çështjeve të trashëgimisë. Kemi përvojë në hartimin e vullneteve, administrimin e trashëgimisë dhe zbatimin e vullnetit, si dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të mundshme që lindin midis trashëgimtarëve ligjore.

Çdo çështje e veçantë ka sfida dhe rrethana të veta, prandaj është e rëndësishme të kontaktoni një zyrë avokatie për të diskutuar situatën tuaj dhe për të marrë ndihmën e nevojshme në drejtimin e duhur ligjor.

02.

Shperblim te demeve jashtekontraktore

Ne si zyrë avokatie mund të ofrojmë ndihmë të specializuar në çështjet e dëmeve jashtëkontraktore. Këto çështje përfshijnë dëmet e shkaktuara nga sjellja e gabuar e një personi ose subjekti, pa patur një marrëveshje të shkruar mes palëve. Ne jemi këtu për të ju ndihmuar në përcaktimin e të drejtave tuaja dhe për të siguruar demshperblimin e merituar. Disa fusha ku mund të ofrojmë ndihmë përfshijnë:

Nëse keni pësuar dëme fizike, emocionale ose psikologjike si rezultat i sjelljes së gabuar të një personi tjetër, ne mund të ju ndihmojmë të kërkoni kompensim për dëmet e pësuara. Kjo mund të përfshijë dëme të shkaktuara nga aksidentet automobilistike, rëniet, keqtrajtimi, sulmet fizike, dem moral, dhe situata të tjera të ngjashme

Në rast se pronat tuaja janë dëmtuar ose shkatërruar për shkak të veprave të personave të tjerë, ne mund të ju ndihmojmë të kërkoni demshperblim për dëmet e pronësisë. Kjo mund të përfshijë dëmet e shkaktuara nga vjedhjet, vandalizimi, dëmtimi i pasurisë ose shkatërrimi i pronave tuaja në mënyrë të paligjshme.

Në rastet kur ka ndodhur ndotje e mjedisit, degradim i zonave natyrore ose shkatërrim i burimeve natyrore nga një subjekt ose person tjetër, ne mund të ju ndihmojmë në përcaktimin e dëmit dhe në hartimin e kërkesës për demshperblim në përputhje me ligjet mjedisore dhe rregulloret.

Nëse dëmtimet janë shkaktuar ndaj biznesit tuaj si rezultat i veprave të paligjshme të një konkurrenti, konsumatori, apo personi tjetër, ne mund të ju ndihmojmë të kërkoni demshperblim për humbjet financiare të pësuara dhe për mbrojtjen e te drejtave tuaja tregtare.

Ju ftojmë të na kontaktoni për të diskutuar situatën tuaj specifike dhe për të marrë ndihmën e duhur në çështjet e dëmeve jashtë-kontraktore.Ne do të analizojmë rastin tuaj, do të mbledhim provat e nevojshme dhe do të përfaqësojmë interesat tuaja në përputhje me ligjin, për të siguruar dëmshpërblimin e drejtë për dëmet e pësuara.

03.

E Drejta Familjare

Ne si zyrë avokatie mund të ofrojmë ndihmë të specializuar në çështjet e të drejtës familjare. Çështjet e drejtës familjare janë të ndjeshme dhe komplekse dhe në jemi këtu për të ofruar këshillim juridik dhe mbështetje për t’ju ndihmuar në zgjidhjen e tyre. Disa prej fushave të së drejtës familjare në të cilat mund të ju ofrojmë ndihmë, përfshijnë:

Nëse jeni në procesin e divorcit ose ndarjes, ne mund të ju ofrojmë këshillim dhe përfaqësim ligjor për të mbrojtur interesat tuaja. Ne mund të ju ndihmojmë në negociatat e ndarjes së pronësisë, rregullimin e çështjeve të fëmijëve, përcaktimin e pensionit ushqimor dhe çështjeve të tjera që dalin në këto raste.

Nëse keni nevojë për ndihmë në çështjet e fëmijëve, si autoriteti prindëror, planifikimi i kohës së vizitave, vendimi për arsimim dhe çështje të tjera të ndërlidhura me fëmijët, ne mund të ju ofrojmë këshillim dhe mbështetje për të arritur zgjidhje të mirëfillta dhe të përputhshme me interesat e fëmijëve.

Në rastet kur ka nevojë për përcaktimin, rishikimin ose zbatimin e pensionit ushqimor, ne mund të ju ndihmojmë. Do të konsultojmë mbi rregullat dhe procedurat ligjore për të siguruar që pensioni ushqimor të jetë i drejtë dhe në përputhje me nevojat dhe rrethanat aktuale.

Nëse jeni të interesuar të adoptoni një fëmijë, ne mund të ju udhëzojmë në procesin juridik të biresimit dhe t’ju ndihmojmë në plotësimin e kërkesave dhe dokumentacionit të nevojshëm.

Ne ofrojmë ndihmë në çështjet ligjore që lidhen me martesat e personave të se njëjtës gjini dhe të drejtat e tyre ligjore në lidhje me divorcin, ndarjen, autoritetin prindëror dhe të drejtat e fëmijëve. Ky sherbim ofrohet per vendet ku lejohet lidhja martesore midis personave te se njejtes gjini.

Çështjet e të drejtës familjare janë të ndjeshme dhe emocionale, por në jemi të angazhuar t’ju ofrojmë këshillim, mbështetje të plotë dhe përfaqësim të interesave tuaja, në mënyrë të drejtë dhe profesionale, nëpërmjet procedurave ligjore të duhura. Ju ftojmë të na kontaktoni për të diskutuar situatën tuaj specifike dhe për të marrë ndihmën e duhur në çështjet e të drejtës familjare.

04.

E Drejta Administrative

Ne si zyrë avokatie ofrojmë ndihmë të specializuar në çështjet e të drejtës administrative. Të drejta administrative përfshijnë raportet juridike midis individëve,  kompanive private , institucioneve publike dhe organeve qeveritare. Ne jemi të angazhuar të ju ofrojmë këshillim dhe mbështetje për të kuptuar dhe zbatuar rregullat dhe procedurat administrative në përputhje me interesat tuaja. Disa prej fushave të së drejtës administrative në të cilat mund të ofrojmë ndihmë përfshijnë:

Nëse keni pasur një vendim të një institucioni administrativ që ju dëmton ose nuk përputhet me interesat tuaja, ne mund të ju ndihmojmë në procesin e apelimit. Do të analizojmë vendimin, do të shqyrtojmë bazat ligjore dhe procedurat e nevojshme për të paraqitur një apel efektiv dhe për të mbrojtur interesat tuaja.

Nëse keni nevojë për licencë ose leje nga një institucion administrativ për të zhvilluar një aktivitet, ne mund t’ju udhëzojmë në procedurat dhe rregullat për të aplikuar dhe për të siguruar licencën ose lejen e nevojshme. Ne mund të konsultojmë mbi kushtet dhe kriteret për licencim dhe të përfaqësojmë interesat tuaja në procesin e aplikimit.

Nëse keni nevojë për të aplikuar për ndihmë sociale ose për të kuptuar të drejtat dhe detyrimet e juaja, në lidhje me mbrojtjen sociale, ne mund të ju ofrojmë këshillim dhe mbështetje në kuptimin e rregullave dhe në procesin e aplikimit.

Nëse keni probleme ose mosmarrëveshje me një institucion administrativ në zbatimin e rregullave dhe politikave administrative, ne mund të ju ndihmojmë. Ne mund të përfaqësojmë interesat tuaja, të kryejmë biseda dhe negociata me institucionet për të adresuar problemet dhe për të arritur zgjidhje të favorshme për ju.

Në rastet kur ndodh një mosmarrëveshje e thellë midis jush dhe një institucioni administrativ, ne mund të ju përfaqësojmë në procedurat gjyqësore administrative për të mbrojtur interesat tuaja. Ne do të hartojmë strategji ligjore dhe do të prezantojmë argumentet tuaja para gjykatës administrative për të arritur rezultate të favorshme.

Ne kuptojmë kompleksitetin e fushës të së drejtës administrative dhe rëndësinë e të drejtave tuaja në raport me institucionet publike. Si zyrë avokatie, ne jemi të përkushtuar të ju ofrojmë këshillim të specializuar, përfaqësim të drejtë dhe ndihmë në zgjidhjen e çështjeve të se drejtës administrative në mënyrë efikase.

Ju ftojmë të na kontaktoni për të diskutuar situatën tuaj specifike dhe për të marrë ndihmën e duhur në çështjet e drejtës administrative.

05.

E Drejta Penale

Ne si zyrë avokatie, mund të ofrojmë ndihmë të specializuar në çështjet e të drejtës penale. Nëse jeni pjesë e një çështje penale ose keni nevojë për mbrojtje ligjore në drejtim të akuzave penale, ne jemi këtu për t’ju ndihmuar. Disa mënyra në të cilat mund të ofrojmë ndihmë në çështjet e të drejtës penale përfshijnë:

Në lidhje me çështjet penale, ne ju ofrojmë këshillim ligjor të specializuar, ju shpjegojmë të drejtat tuaja ligjore, vlerësojmë rrethanat e rastit tuaj dhe ju udhëzojmë në lidhje me procedurat penale dhe opsionet tuaja të mundshme.

Ne mund të përfaqësojmë interesat tuaja në gjykatë në rastet kur jeni të akuzuar për kryerjen e një veprë penale. Ne do të hartojmë strategji mbrojtëse, të përmbushim procedurat ligjore dhe të prezantojmë argumentet tuaja në gjykatë për t’ju mbrojtur nga akuzat.

Nëse është e nevojshme dhe në interesin tuaj, ne mund të përfshihemi në negociata me prokurorinë ose avokatët e palës tjetër për të arritur marrëveshje, të reduktojmë akuzat ose dënimet e mundeshme.

Nëse jeni të pakënaqur me një vendim gjyqësor në rastin tuaj, ne mund të ju ndihmojmë në procesin e ankimit dhe rishikimit te vendimit, për të siguruar që të drejtat tuaja të respektohen dhe që një gjykatë e lartë të shqyrtojë rastin tuaj përsëri.

Ne mund të ju ndihmojmë të gjeni zgjidhje alternative për të shmangur procedurat gjyqësore, si arbitrazhi ose mediacioni, nëse këto janë opsione të përshtatshme për rastin tuaj.

Ne kuptojmë se çështjet e të drejtës penale mund të kenë pasoja të rëndësishme për jetën tuaj, ndaj jemi të përkushtuar t’ju ofrojmë mbështetje profesionale, të përfaqësojmë interesat tuaja me përkushtim dhe të punojmë për t’ju siguruar mbrojtjen e duhur ligjore në këto çështje.
Ju ftojmë të na kontaktoni për të diskutuar situatën tuaj specifike dhe për të marrë ndihmën e duhur në
çështjet e të drejtës penale.

06.

E drejta Procedurale

Eshtë një fushë e drejtësisë që rregullon proceset dhe procedurat në sistemin ligjor. Përfshin rregullat dhe praktikat që zbatohen në proceset gjyqësore dhe administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe për zbatimin e ligjit. Ligji procedural përfshin një sërë disiplinash dhe procedurash, duke përfshirë:

Rregullon procedurat penale të ndjekura në rastet e veprave penale. Përfshin hapat si arrestimi, dëgjimi para gjykatës, mbrojtja gjyqësore, dëshmitë, provat, apelimi dhe ekzekutimi i vendimeve penale.

Rregullon procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve civile, siç janë shkresat gjyqësore, proceset gjyqësore dhe ekzekutimi i vendimeve. Përfshin hapat e përgatitjes së çështjes, dorëzimin e dokumenteve, dëgjimin e palëve, mbrojtjen gjyqësore, dëshmitë, provat, vendimin dhe ekzekutimin e vendimit.

Rregullon procedurat në lidhje me vendimet dhe veprimet e institucioneve administrative. Përfshin proceset për aplikime, ankesa, dhe kundershtime në administratë. Ligji administrativ procedural ka për qëllim të sigurojë procese të drejta për individët dhe subjektet që përfshihen në çështjet administrative.

Rregullon procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve familjare, siç janë divorci, ndarja, autoriteti prindëror dhe të drejtat e fëmijëve. Përfshin proceset gjyqësore, ndermjetesimin dhe procedurat e tjera alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve familjare.

Rregullon procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes arbitrazhit, ku një person i pavarur ose një panel arbitrazhi merr vendime të detyrueshme për palët.

── Zyra Ligjore ''Gjelaj'' ──